Skip to content
ارتقای عملکرد
شما می‌توانید عملکردتون رو از طریق فزایش حافظه، افزایش تمرکز، تصمیم گیری سریع‌تر، کنترل استرس ارتقا بدید.
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎرﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﯽﭘﺮدازد. اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺠﺮب و ﮐﺎراﻣﺪ و ﻧﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪدر زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اﻧﺴﺎن یا ارتقا عملکرد در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﯾﮋه ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ (ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻐﺰ) و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اﻧﺴﺎن، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ، ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﻓﺮد ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع از ﮐﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﺪف ﻣﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎرﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد وﯾﮋه ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ. ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ. تلاش ﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﭘﺎرﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي روز و ﻣﺪرن و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﺎ ﻣﺪارك ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻤﺎ را در ﮐﻨﺘﺮل و ﻋﺮﺿﮥ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي رواﻧﯽ و ذﻫﻨﯿﺘﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﺳﺎزﯾﻢ. اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي رواﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻔﺮ اول و دوم در ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺨﺖ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ وﺟﻮد دارد، و ﯾﺎ در ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺒﺐ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻣﻤﺘﺎز در ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺳﺨﺖﮐﻮش ﻣﯽﮔﺮدد و ﯾﺎ موفقیت بیشتر یک مدیر را به همراه دارد. ﻓﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﭼﻪ در زﻧﺪﮔﯽ، ﭼﻪ در ﺗﺠﺎرت، ﭼﻪ در ورزش، ﭼﻪ در ﻋﻠﻢ و ..ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ، ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻫﻤﺮدﯾﻔﺎن ﺧﻮد ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ آﻣﻮزشﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و آﻣﻮزشﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ و در ﻟﺤﻈﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد. رﺟﻮع ﺑﻪ اﻧﻮاع اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻣﻐﺰ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﺟﺴﻢ و ذﻫﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل داﺷﺘﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس در ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه و ﺑﺤﺮاﻧﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎي رواﻧﯽ وﯾﮋهاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻫﻮشﺗﺮﯾﻦ، ﺧﻼقﺗﺮﯾﻦ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪارج ﻋﻠﻤﯽ، ورزﺷﯽ و ﻫﻨﺮيﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .
اﻣﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻤﻠﮑﺮدﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ. توجه و تمرکز کامل، اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ؛ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت درﺳﺖ در ﻟﺤﻈﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﭘﯿﺮوز ﺷﺪن. ﻣﻐﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ. ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺲﻫﺎي ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ، ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﺣﺎﻓﻈﻪ، زﺑﺎن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻐﺰ اﺳﺖ. ﻣﻐﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺼﺒﯽ درون ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ در ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي، زﺑﺎن، ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﺴﯽ-ﺣﺮﮐﺘﯽ و مانند آن اﺷﮑﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ. ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ را اﺻﻼح ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﯾﺎد داد ﺗﺎ ﺧﻮدش ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ. ﺣﻮزه اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎرﻧﺪ، ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻏﯿﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻐﺰي اﺳﺖ. اﺳﺎس اﯾﻦ ﮐﺎر، ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻐﺰ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ از ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻐﺰ ﻫﺮ ﻓﺮد، ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي وﯾﮋه ﺑﻪ ﻓﺮد آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺼﻼح ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻐﺰ ﺧﻮد را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد. ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﺴﻢ-ذﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎرﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، از روشﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﻠﻤﻮس و ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻻزم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺳﺎزي ﺟﺴﻢ و ذﻫﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد.
ارتقا عملکرد مدیران:
پس از سال ها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در امور کاری و اقتصادی خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و با انگیزه بالا برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهد. تاثیر محیط شغلی و برخورد مدیران برای سلامت روانی، رفاه و رضایت کارکنان از حیطه شغلی، امری غیرقابل انکار در بهزیستی محیط شغلی. سلامت روانی در محیط کار یعنی مقاومت در مقابل پیدایش پریشانی های روانی و اختلال های رفتاری در کارکنان سازمان. از مشخصات یک سازمان سالم آن است که سلامت جسمی و روانی مدیران و کارکنان آن به همان اندازه مورد توجه و علاقه مدیریت سازمان قرار گیرد که تولید و بهره‌وری مورد تأکید قرار گرفته است . مطالعه رفتار افراد و واکنش های فردی و یا گروهی آنان می تواند تحلیل های بسیار مفیدی را برای پیش بینی، کنترل و تغییر هنجارهای رسمی و غیر رسمی درباره شخصیت، ادراک، نگرش، یادگیری و آموزش افراد در اختیار مدیران رده بالا قرار دهد تا امکان دستیابی به راهکار های تقویت هنجارها و یا حذف ناهنجارها برای ایشان فراهم آید .
ارتقا عملکرد ورزشکاران
ورزشكاران زبده اغلب حركات پيچيده را طوري انجام مي‌دهند كه به نظر مي‌رسد بدون كمترين هوشياري و بصورت خودكار انجام مي‌شوند. به اين حالت اصطلاحا بودن در “Zone” يا « خودكار شدن رفتار » مي‌گويند. اين افراد در هنگام ورزش، بجاي توجه هوشيارانه به حركات دروني (مثل سر، دست‌ها و پاها)، بر جنبه‌هاي خارجي از قبيل توپ، هدف، حريف، دروازه و … توجه مي‌كنند. یکی از مهم ترین عوامل عملکرد بهینه ورزشکاران در میدان رقابت، تنظیم توجه است بگونه ای که تلاش هوشیارانه کمی نياز باشد. عملکرد ضعیف، به دلیل پردازش هوشیار اطلاعات است. نتیجه چنین حالتی، تحریک زیاد حرکات ماهیچه‌ای و درگیری زیاد نیمکره چپ، قبل و در حین انجام تکلیف است.در صورتیکه در عملکرد بهینه، ورزشکار بر حرکات خود تمرکز نکرده و تمام توجه خود را معطوف به اهداف خارجی می‌کند. به عبارت دیگر، کنترل دقیق و هوشیارانه حرکات بدنی، اثربخشی کمتر از کنترل ناهشیار و خودکار حرکات بدنی دارد، و باعث افزایش اضطراب و افت عملکرد می‌شود. اضطراب بوجود آمده، هیجانات منفی را به‌همراه می‌آورد و ورزشکار را مجبور می‌سازد تا به جای توجه به محرکات بیرونی، توجه خود را معطوف افکار و هیجانات منفی خود کند و در کل یک بازی احساسی ارائه دهد. ورزشکاران، بدن‌هایشان را به روش‌های متفاوت اما با یک هدف مشترک، «دستیابی به بهترین کارایی و عملکرد ممکن» پرورش می‌دهند. شما اغلب عضلاتتان را آماده مي‌كنيد اما به اهداف بزرگتان دست پيدا نمي‌كنيد. مانعي سر راه شما قرار دارد و آن، دراغلب مواقع، فعاليت‌هاي مغز شماست. ورزش‌هاي مختلف به انواع و درجات مختلفي از ملزومات رواني، برای دستیابی به عملکرد بهینه نیاز دارند. مثلاً ورزش وزنه‌برداري نسبت به تنيس كمتر به مسائل رواني و فكري وابسته است. تنيس تاكتيك‌ها و استراتژي‌هاي پيچيده‌اي را به خدمت مي‌گيرد، تكنيك بالايي مي‌طلبد وفريب دادن حريف و داشتن خلاقيت نقش مهمي در آن بازي مي‌كند. یکی از نکات مهم در کشتی، تصمیم گیری بموقع و واکنش سریع، بر مبنای تصمیم خود ورزشکار یا حرکت انجام شده توسط حریف است. با استفاده از تکنولوژی آموزش امواج مغزی، مي‌آموزيد كه چطور، بطرز مؤثر و كارآمدي مغزتان را براي رسيدن به شرايط مطلوب، اصلاح و تربيت نماييد. نوروفيدبك يكي از لوازم اساسي مورد استفاده تيم‌هاي بزرگ ورزشي و قهرمانان المپيك، براي دست يافتن به عملكرد بهينه است.
خدمات دیگر پارند